Bornholms Turisme – hele året og på hele øen

Et projekt der arbejder med strategier og handlingsplaner på både overordnet niveau for særlige geografiske områder og individuelt på virksomhedsniveau. Projektet medvirker til realisering af visionen om Bornholm som et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft.

Projektet har til formål at iværksætte en række tiltag, som er anbefalet i det tidligere projekt ”Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030” så de medvirker til at realisere visionen om Bornholm som et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft.

Projektet fokuserer særligt på udvikling og organisering af styrkepositionen Outdoor, samarbejde om identitet for geografiske steder samt virksomhedsudvikling særligt i forhold til anvendelse af digitale data fra den nationale dataplatform.

Projektet har to hovedfokusområder: Netværksdannelse og Virksomhedsudvikling

Netværksdannelse, organisering og igangsætning af nye produkter/services

  • blandt aktører indenfor outdoor og øvrige styrkepositioner.
  • blandt aktører i de geografiske områder Aakirkeby med midtøen, Hasle og Nexø

Arbejdet foregår ved workshops og arbejde i mindre netværksgrupper.

Der vil blive arbejdet med aktører fra styrkepositionen ’Outdoor’, forstået som alle virksomheder og organisationer, der arrangerer aktiviteter i naturen, både ’grønne’ (på land) og ’blå’ (ved/på vand) tiltag. Forbilledet er den nuværende organisering af henholdsvis styrkepositionen “lokale fødevarer” og styrkepositionen “Kunsthåndværk”. Begge områder er organiseret gennem en formel struktur, som danner ramme for en løbende produkt- og forretningsudvikling. Supplerende vil der blive arbejdet med events og nye produkter i alle 3 styrkepositioner.

Geografiske fokusområder: Netværksdannelse og samarbejder i de tre udpegede geografiske nedslagsområder fra Udviklingsplanen:

Hasle

 For Hasles vedkommende gælder det bl.a. udvikling af tema omkring byens og havnens industrihistorie, fokus på nutidens kunsthåndværk og etablering af flere tilbud til turister på havneområdet.

Læs mere her

Aakirkeby

 I Aakirkeby er målet at gøre byen til et centrum for formidling af natur og outdooraktiviteter – samt danne adgangsvej til midtøen/Den grønne Bølge og de grønne outdooraktiviteter.

Læs mere her

Nexø

 I Nexø, hvor byudviklingen er i fuld gang, vil en organisering, hvor borgerforening, erhvervsforening og lokale aktører samles om aktiviteter, der kan udmønte udviklingsplanens anbefalinger for især havneområdet, blive iværksat.

Info følger

Virksomhedsudvikling

P rimært i de tre geografiske områder samt styrkepositionerne med særligt fokus på anvendelse af digitale data. Ved workshops, ekspert/mentor-forløb og personligt tilrettelagte forløb med en-til-en udviklingssparring, understøttes den enkelte deltagende virksomhed i læring for at nå egne mål og derigennem også målene i udviklingsplanen.

Virksomhedsudvikling

P rimært i de tre geografiske områder samt styrkepositionerne med særligt fokus på anvendelse af digitale data.

Læs mere her

Udbud

Til gennemførelse af projektet vil en række opgaver, som forventes løst af konsulenter, komme i udbud. Find aktuelle og afsluttede udbud her.

Læs mere her

Baggrund

Det netop gennemførte projekt “Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030” peger på et behov for at sprede turismen om sommeren og samle den om vinteren.

For at det kan blive en realitet kræves udvikling af nye tiltag/services og produkter i de udpegede områder, så de bliver attraktive mål for besøg/overnatning af turister i sommerperioden. På den måde styrkes Bornholms samlede oplevelsestilbud og tiltrækningskraft, og flere dele af øen får større del i omsætning/indtjening, genereret gennem turisme.

Målet er samlet set at skabe en styrket turisme, og en håndtering der giver et godt samspil mellem borgere, erhvervsliv og gæster.

Gennem udvikling af oplevelser i forår, efterår og vinter, der koncentreres på steder, der i forvejen har helårsåbne virksomheder, bliver det forretningsmæssigt rentabelt for flere at forlænge deres åbningsperiode. På kort sigt fokuseres der på månederne september – december og april – maj, og på langt sigt på hele året.

Anvendelse af digitale data skal medvirke til forbedring i produkter og services, samt til virksomhedernes indtjening.

Aktivitetsspor

1) rekruttering

2) afholdelse af workshops

3) netværksmøder og matchmaking

4) udviklingssparring

5) ekspert-mentorforløb

6) registrering af besøgstal via teledata

Forventede output og effekter

Projektets vigtigste output og resultater omfatter; rekruttering af 90 projektdeltagere, afholdelse af 15 workshops, 9 netværksmøder, udviklingssparring for 60 aktører, 240 individuelle handleplaner, ekspert-mentor forløb for 60 personer og tre årlige registreringer via teledata i udpegede områder.

Derudover forventes der inden for projektperioden 8 pct. vækst i turismeomsætning, 15 pct. spredning af turister på Bornholm til nye geografiske områder samt øget borgertilfredshed med turisme og en fastholdelse af tyske turisters overordnede tilfredshed med Bornholm.

Partnere og organisering

Destination Bornholm er projektejer og Business Center Bornholm er partner i projektet.

De to organisationer har valgt at gå sammen om at sikre arbejdet og indsatserne og deres respektive ansvarsområder vil i samarbejde sikre et stærkt udbytte.

Destination Bornholms erfaringer fra den involverende proces med udarbejdelse af ”udviklingsplanen” er en styrke i forhold til strategiske samarbejder/netværk og udvikling af helt nye turismerelaterede tilbud i geografiske områder og temaområdet outdoor.

I forhold til implementering af de nye tiltag hos bornholmske aktører vil de metoder, som med succes er blevet anvendt af Business Center Bornholm i projektet “Genstart Erhverv i Gadeplan” blive anvendt, hvor det er relevant.

De aktører, projektet vil være relevant for, har i høj grad deres indtjening fra turisme, og de spiller en afgørende rolle for at sprede turisterne i sommersæsonen og øge antallet af gæster i resten af året, så det dermed bliver rentabelt for flere virksomheder at holde helårsåbent, med jobfastholdelse og jobskabelse som ekstra effekt.

Hermed påvirkes potentielle tilflyttere, og projektet medvirker derfor også til at øge tilflytningen.

Økonomisk støtte

Projektet er iværksat med tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler og med tilskud fra Bornholms Regionskommunes Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalgs tilskudspulje.

Projektet er omfattet af reglerne om statsstøtte (de minimis).

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte projektleder Simon Lambrecht på telefon 56930363 eller mail simon@bornholm.info.

 

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00