Udviklingsplan 2030

Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030

Formål

Projektet er et udviklingstiltag på Bornholm, som adresserer tiden efter Corona krisen. Udviklingsplanen skal samle offentlige og private aktører om en ambitiøs og langsigtet udvikling af turismen på Bornholm.

Det overordnede formål med udviklingsplanen er at skabe et langsigtet, højt ambitionsniveau i den videre udvikling af Bornholm som internationalt kvalitetsrejsemål og motivere til nye investeringer, samarbejder, nye koncepter og øget professionalisering ud fra et fælles mål om at rykke en liga op som komplet helårsdestination af høj kvalitet og med stærk international appel.

Projektets hovedaktiviteter har fulgt de trin, som Dansk Kyst- og Naturturisme har benyttet i udarbejdelsen af lignende udviklingsplaner, dog med vægt på udvalgte fokusområder og med aktiviteter også på kort og mellemlang sigt.

Baggrund

Ved indgangen til 2020 stod Bornholm i en situation, hvor man på den ene side kunne høste frugterne af flere års indsats med rekordhøje vækstrater og international anerkendelse bl.a. for gourmet og for klima- og energiindsatsen som grøn ø. På den anden side var og er der visse advarselslamper: Den positive turismeudvikling har skabt et pres på infrastruktur og produktkvalitet, og der er tegn på svagere fokus og investeringskraft i turismen. Desuden har Corona-epidemien skabt øget vægt på den kortsigtede planlægningshorisont.

Aktiviteter

Udviklingsplan mod år 2030

Projektets hovedaktivitet er selve udviklingsplanen. Med afsæt i et professionelt blik udefra, fokuserede analyser og en inddragende proces, er der udviklet en plan med ambitioner og langsigtet strategi for Bornholms udvikling som helårsbaseret kvalitetsrejsemål. Planen indeholder en række anbefalinger, som det herefter er op til myndigheder og private aktører at implementere og gøre til virkelighed.

Udviklingsplanen favner hele geografien, men zoomer også ind på tre geografiske nedslagsområder, hvor der er udarbejdet særskilte delstrategier på basis af Bornholms styrkepositioner. Formålet er at skabe grundlag for investeringer, samarbejder og produktudvikling.

For at nå visionen om Bornholm som et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft, går det strategiske hovedgreb ud på at:

  • Sprede turismen om sommeren
  • Og koncentrere den om vinteren

Der skal sættes ind i forhold til at skærpe udviklingen af de enkelte byer, at udvikle Bornholms styrkepositioner indenfor outdoor, kunsthåndværk og lokale fødevarer som samarbejdende netværk, at udvikle nye og differentierede overnatningstilbud samt at gøre den indre ø til en helhedsoplevelse.

De tre geografiske nedslagsområder; Hasle, Nexø og Aakirkeby som centrum for midtøen er beskrevet med anbefalinger til skærpelse af deres individuelle image.

Analysen og planen er udarbejdet af et team fra Arkitema, Destination  LAB og COWI.

Hent udviklingsplanen (pdf)

Hent kort udgave af udviklingsplanen (pdf)

Delprojekt ‘Sund i Naturen’

Sideløbende med arbejdet med selve udviklingsplanen er der gennemført et projekt, der har til formål at udvikle tilbud til turister og bornholmere om aktiviteter i naturen, som fremmer især den mentale sundhed. Projektet blev gennemført med et indledende foredrag og workshop med deltagelse af 25 personer. Både private udbydere af aktiviteter, foreningsliv og afdelinger i Bornholms Regionskommune var repræsenteret.

Workshoppen udpegede 5 forslag til aktiviteter, hvoraf to efterfølgende blev testet i månederne december 2021 og januar 2022.

De 5 forslag til mentalt sundhedsfremmende aktiviteter i naturen på Bornholm er nærmere beskrevet i et idékatalog, som er møntet på aktører med lyst til at udbyde ture på kommerciel basis.

Delprojektet ’Sund i Naturen’ var faciliteret af Naturstyrelsen på Bornholm sammen med virksomheden ’Balancebasen’.

Hent idékatalog (pdf)

Delstrategi for digitalisering

Med afsæt i “Udviklingsplan for turismen på Bornholm mod år 2030” giver den digitale strategi anvisninger på, hvordan anvendelse af digitale data kan bidrage til opfyldelse af udviklingsplanens mål.

En databaseret tilgang til turismeudvikling sikrer både, at implementeringen af Udviklingsplan 2030 tager afsæt i oplyst datagrundlag, og at effekten af de igangsatte tiltag kan måles.

Med en større og mere udbredt databaseret indsigt vil det være muligt for både de lokale erhvervsdrivende, Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune at følge og forudse gæsternes færden på øen samt kende deres præferencer og behov. Det vil give et sikkert grundlag til at målrette tilbud af varer, services og aktiviteter, der møder gæsternes præferencer, samt bidrage positivt til erhvervsudviklingen på Bornholm.

I projektperioden er der gennemført test af to use-cases for at afprøve værdien af databaseret tilgang til implementering af udviklingsplanen. Disse use-cases giver en forsmag på, hvilke indsigter der kan opnås gennem en dataplatform, som samler data fra forskellige kilder. I projektet indgik data fra: Tela, NETS, DMI, Bornholmslinjen, billetsalg fra attraktioner, salgsdata fra butikker samt en trafiktæller, opsat i Gudhjem.

Data, der er visualiseret med grafer:

  • Antal personer i afgrænset geografisk område på dagsbasis
  • Udvikling i omsætning i forhold til udvikling i antal personer
  • Udvikling i omsætning over tid på Bornholm
  • Udvikling i omsætning for egen virksomhed
  • Udvikling i antal personer i afgrænset område i forhold til vejr
  • Udvikling i antal biler i Gudhjem på timebasis
  • Udvikling i antal solgte færgebilletter
  • Prognose for antal solgte færgebilletter

Efter en åben invitation til virksomheder/organisationer på Bornholm har 44 tilkendegivet deres interesse og er blevet informeret om projektforløbet.
14 virksomheder har leveret data til projektet, 21 har deltaget i individuelle møder.

Delstrategi for digitalisering og virksomhedsrettede udviklingsforløb er gennemført med NTT Data som konsulent.

Hent Strategi for digitalisering (pdf)

Forventede output og effekter

Der foreligger nu en bredt forankret og politisk godkendt udviklingsplan for turismen på Bornholm, hvor grundprincipperne for planen også er anerkendt og accepteret i kommunalt regi.

Kommune og erhvervsaktører har taget ejerskab til de fælles langsigtede ambitioner i planen og igangsætter nye planer, koncepter og produkter, der styrker den helårsbaserede kvalitetsturisme.

På længere sigt resulterer projektet i et løft af turistovernatninger og omsætning uden for højsæsonen og fra internationale turister, og dermed skabes økonomisk grundlag for flere helårsåbne virksomheder og øget beskæftigelse. 

I takt med at nye geografiske områder har udviklet tilbud, som tiltrækker gæsterne, vil flere lokalsamfund få direkte gavn af den omsætning, turismen kan generere. 

Destination Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme var partnere i projektet, der blev støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Bornholms Regionskommune.

 

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00