Udviklingsplan 2030

Udviklingsplan for Bornholms turisme frem mod 2030

Projektet er et udviklingstiltag på Bornholm, som adresserer tiden efter coronakrisen. Udviklingsplanen skal samle offentlige og private aktører om en ambitiøs og langsigtet udvikling af turismen på Bornholm.

Det overordnede formål med udviklingsplanen er at skabe et langsigtet, højt ambitionsniveau i den videre udvikling af Bornholm som international kvalitetsrejsemål og motivere til nye investeringer, samarbejde, nye koncepter og øget professionalisering ud fra fælles mål om at rykke en liga op som komplet helårsdestination af høj kvalitet og med stærk international appel.

Workshop d. 3. juni i Domen, Allinge

Deltag i en workshop om udvikling af turismen på Bornholm i Domen d. 3. juni 2021. Her vil et team af konsulenter fra Arkitema, COWI og Destination Lab præsentere deres vurdering af de tre udvalgte styrkepositioner, udpegede udviklingsbehov og potentialer samt et forslag til den overordnede strategi for udvikling af turismen frem mod 2030.

Læs invitationen her

Baggrund

Ved indgangen til 2020 stod Bornholm i en situation, hvor man på den ene side kunne høste frugterne af flere års indsats med rekordhøje vækstrater og international anerkendelse bl.a. for gourmet og for klima- og energiindsatsen som grøn ø. På den anden side var og er der visse advarselslamper: Den positive turismeudvikling har skabt et pres på infrastruktur og produktkvalitet og der er tegn på svagere fokus og investeringskraft i turismen. Desuden har Corona-epidemien skabt øget vægt på den kortsigtede planlægningshorisont.

Hovedaktiviteter

Projektets hovedaktiviteter følger de trin, som Dansk Kyst- og Naturturisme har benyttet i udarbejdelsen af øvrige udviklingsplaner, dog med vægt på udvalgte fokusområder og med aktiviteter også på kort og mellemlang sigt.

Udviklingsplan mod år 2030

Med afsæt i et professionelt blik udefra, fokuserede analyser og en inddragende proces, udvikles der en fælles ambition og langsigtet strategi for Bornholms udvikling som helårsbaseret kvalitetsrejsemål.

Udviklingsplanen vil favne hele geografien og derudover zoome ind på to geografiske områder, hvor der med særskilte strategisk-fysiske planer skabes et plangrundlag for fortsatte investeringer, fysisk spredning og udvikling af helårsbaseret turisme.

Delstrategi for digitalisering

For at fastlægge prioriteringer i destinationens digitale transformation, afdækkes muligheder for hurtigere og større grad af integration i erhvervet af besøgsdata og analyser af forbrugsadfærd. Data skal på denne baggrund i højere grad sikre innovation og tilpasninger af services og produkter.

Delstrategi for helårsbaserede styrkepositioner

Analyse og definition af ambitioner og koncepter, der kan fremme investeringer og turisme inden for især fødevare- og outdoorturisme, klima/miljø og kultur/kunsthåndværk.

Virksomhedsrettede udviklingsforløb

Nye og eksisterende SMV’ere inviteres til at være aktive medspillere i udviklingsplanen ved deltagelse i parallelle udviklingsforløb for digital udvikling, innovation og produktudvikling i forhold til styrkepositionerne outdoor, kunsthåndværk/kultur og grøn turisme.

Projekt ‘Sund i Naturen’

Vær med til at udvikle fremtidens sundhedstilbud i naturen. Deltag i workshoppen d. 27. september 2021. Læs mere her.

Forventede output og effekter

Projektet vil først og fremmest munde ud i en politisk godkendt og bredt forankret udviklingsplan mod år 2030 for turismen på Bornholm. Planen vil indeholde to strategisk-fysiske planer for geografiske nedslagsområder og delstrategier for nye styrkepositioner. Som output af projektet udvikler ti virksomheder nye strategier, samarbejdsrelationer og koncepter med afsæt i projektets delstrategier.

Kommune og erhvervsaktører tager ejerskab til de fælles langsigtede ambitioner i planen ved at igangsætte nye planer, koncepter og produkter, som styrker den helårsbaserede kvalitetsturisme. På længere sigt resulterer projektet i et løft af turistovernatninger og omsætning uden for højsæsonen og fra internationale turister.

Destination Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme er partnere i projektet, der støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00